In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

2. Koper: natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet in uitoefening van beroep of bedrijf, die met Nazan Dermacare een overeenkomst op afstand aangaat.

3. Dag: kalenderdag.

4. Herroepingsrecht: het recht van de koper om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

5. Nazan Dermacare B.V., gebruiker van deze algemene voorwaarden, het bedrijf dat producten op afstand aan kopers aanbiedt.

6. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen de koper en Nazan Dermacare, op afstand tot stand gekomen door gebruik te maken van een daarvoor bestemd systeem.

7. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt ook verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Nazan Dermacare en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Nazan Dermacare en de koper.

2. Indien de koper voorwaarden stelt die niet voorkomen in of afwijken van deze algemene voorwaarden, zijn deze slechts bindend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Nazan Dermcare zijn aanvaard.

3. Algemene voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden worden vernietigd of nietig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod van Nazan Dermacare en het voldoen aan de daarin gestelde voorwaarden. Het aanbod bevat de totale kosten, inclusief verzendkosten.

2. Drs Leenarts bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat Nazan Dermacare deze bevestiging heeft verzonden, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Afbeeldingen van de producten worden weergegeven in een waarheidsgetrouwe weergave. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Nazan Dermacare niet.

5. In afwijking van lid 1 komt de overeenkomst pas tot stand nadat Nazan Dermacare binnen de wettelijke kaders is geïnformeerd of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en van andere feiten en factoren die van belang zijn om een ​​overeenkomst op een verantwoorde manier. om op afstand toegang te krijgen. Bij voldoende grond voor weigering is Nazan Dermacare gerechtigd de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW

2. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Nazan Dermacare zijn vrijblijvend en Nazan Dermacare behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk moment de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Nazan Dermacare te melden.

4. Voor administratie- en verzendkosten binnen Nederland brengt Nazan Dermacare afhankelijk van de grootte van de bestelling en het daarbij behorende pakket (brievenbus of pakket) kosten in rekening. Deze kosten meldt Nazan Dermacare altijd gedurende het bestelproces, voorafgaand aan bestelling door de koper.

5. Indien koper ervoor kiest niet het volledige bedrag vooraf te betalen, is Nazan Dermacare gerechtigd de directe kosten voor de achterafbetaling aan koper door te berekenen.

6. Indien koper niet op tijd betaalt, zal koper een betalingsherinnering krijgen om alsnog binnen 14 dagen de factuur te voldoen. Deze betalingsherinnering zal tevens te gelden hebben als ingebrekestelling. Indien koper ook binnen deze termijn de betaling niet voldoet, zullen wettelijke rente en incassokosten gerekend worden vanaf de vervaldatum op de betalingsherinnering.

1. De koper heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product, door de koper of een vooraf door de koper aangewezen vertegenwoordiger.

2. Indien de koper gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan Nazan Dermacare te melden. Nazan Dermacare stuurt direct een bevestiging van dit bericht.

3. De koper zal gedurende deze periode zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De koper zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is voor de beoordeling van het product.

4. Producten dienen met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in originele staat en verpakking aan de webwinkel te worden geretourneerd, conform de door Nazan Dermacare verstrekte duidelijke en redelijke instructies.

5. In geval van ontbinding komen de kosten van retourzending voor rekening van de koper.

6. Na ontbinding dient de koper het product binnen uiterlijk 14 dagen conform het bepaalde in lid 4 te retourneren. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de koper.

7. Nazan Dermacare zal de van de koper ontvangen betalingen uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terugbetalen. Indien het product binnen 14 dagen na ontbinding nog niet is geretourneerd, worden betalingen direct na ontvangst van de retourzending teruggestort.

8. Indien het product beschadigd bij Nazan Dermacare is aangekomen, mag Nazan Dermacare de waardevermindering van het product in mindering brengen op het aan de koper terug te betalen bedrag.

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:

a) Producten die om redenen van hygiëne en gezondheidsbescherming niet geschikt zijn voor retournering waarvan de verzegeling na levering is verbroken, inclusief maar niet beperkt tot geopende huidproducten.

b) Producten gemaakt door Nazan Dermacare in overeenstemming met de specificaties van de koper.

1. Nazan Dermacare biedt geen (aanvullende) garanties met betrekking tot de geleverde of te leveren producten of diensten.

2. Producten moeten voldoen aan de redelijke verwachtingen van de koper. Producten mogen gedurende de verwachte levensduur van het product geen ongebruikelijke gebreken vertonen.

3. Vergoeding van gebreken aan een product vervalt indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onzorgvuldig, onoordeelkundig of onoordeelkundig gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud door de koper of in het geval dat de gebruiksaanwijzing of gebruiksindicaties door de koper niet, niet volledig of onjuist zijn opgevolgd.

1. Nazan Dermacare levert vooralsnog alleen in Nederland en België.

2. Nazan Dermacare zal producten leveren conform de in de bestelling vermelde levertijd. Nazan Dermacare zal elke vertraging in de levering tijdig melden.

3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bepaalt Nazan Dermacare de wijze van verzending.

4. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Nazan Dermacare kenbaar heeft gemaakt. Na het plaatsen van een bestelling wordt deze automatisch verwerkt en is het niet meer mogelijk om een ​​adres te wijzigen.

5. Bestellingen geplaatst op maandag t/m vrijdag voor 21.00 uur. dezelfde dag in behandeling en voor verzending aangeboden. Bestellingen die na 21.00 uur worden geplaatst, worden de eerstvolgende werkdag als eerste verwerkt. Indien Nazan Dermacare hier om bepaalde redenen van afwijkt, wordt de koper hiervan op de hoogte gesteld via het opgegeven e-mailadres.

6. Bestellingen worden in principe binnen 5 dagen na verwerking geleverd. Nazan Dermacare levert bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Nazan Dermacare zal vertragingen in de levering tijdig melden.

7. De koper heeft het recht van ontbinding indien levering slechts plaatsvindt of kan plaatsvinden na deze 30 dagen zonder voorafgaande overeenkomst. In geval van ontbinding zal Nazan Dermacare de van de koper ontvangen betalingen uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen.

8. Nazan Dermacare is gerechtigd in gedeelten te leveren. De koper ontvangt voor elke deelzending een bevestiging per e-mail.

9. Nazan Dermacare doet haar best om de website zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat een product niet meer leverbaar is. In dit geval zal Nazan Dermacare zo spoedig mogelijk contact opnemen met de koper.

10. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op de koper op het moment van bezorging aan de koper of een vooraf door de koper aangewezen derde.

1. De disclaimer van Nazan Dermacare, gepubliceerd door Nazan Dermacare op haar website, is van overeenkomstige toepassing.

2. Nazan Dermacare is eigenaar van alle werken van intellectuele eigendom die worden geleverd of via de website kunnen worden bekeken. De koper mag deze werken dan ook niet openbaar maken of verveelvoudigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nazan Dermacare.

3. Voor zover Nazan Dermacare niet de rechtmatige eigenaar van de werken is, beschikt zij hiervoor over een geldige licentie. Deze werken mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteursrechthebbende.

1. De koper is verantwoordelijk voor een correct gebruik van de producten, in overeenstemming met de gebruiksomschrijving. Omdat elke huid anders is, kan Nazan Dermacare niet garanderen dat elk product de beste keuze is voor elke specifieke gebruiker. Daarnaast kan iedere huid anders reageren op een product. De koper is zelf verantwoordelijk voor het al dan niet bespreken van het gebruik van de producten van Nazan Dermacare met een behandelend arts.

2. Nazan Dermacare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Nazan Dermacare is uitgegaan van, door of namens de koper, onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Nazan Dermacare heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de koper ongedaan te maken of te beperken.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Nazan Dermacare.

1. Op overeenkomsten tussen Nazan Dermacare en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de woonplaats van de koper.

2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst van kracht.

3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk aan Nazan Dermacare worden gemeld.

4. Bij Nazan Dermacare ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen kan worden opgelost, zal Nazan Dermacare dit tijdig melden en aangeven binnen welke termijn de koper een oplossing kan verwachten.

5. Nazan Dermacare wijst de koper op de mogelijkheid om, indien webshop en koper er samen niet uitkomen, een klacht in te dienen via ODR van de Europese Commissie via https://webgate.ec.europa.eu/odr of rechtstreeks naar de Geschillencommissie Algemeen https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/algemeen/